AntreV

AntreV: „Antreprenor pentru viitor”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

    

Acronim: AntreV

Cod proiect MySMIS: 124167

 

Beneficiar: Universitatea din Oradea

Partener: Corporactive Consulting SRL

Valoare totală eligibilă: 7.282.442,22 lei, din care:

  • Finanțare nerambursabilă: 114.153,50 lei (97,69% din valoarea totală eligibilă), din care: Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT: 6.158.002,73 lei; Valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul național: 956.150,77 lei
  • Cofinanțare beneficiar: 168.288,72 lei

Durata de derulare a proiectului: 2 ani

Perioada de implementare: 24.05.2019 - 26.06.2021

Cod apel: POCU/379/6/21/Operaţiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10

Componenta 1: 379 Bursa Student Antreprenor -  Măsură activă pentru creşterea paricipării studenţilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenţă - Regiuni mai putin dezvoltate

Axa Prioritară: Educaţie şi competenţe

 

Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului este creşterea numărului de studenţi ai Universităţii din Oradea prin stimularea participării studenţilor la programe de studii de licenţă, în special a celor din categorii vulnerabile, prin creşterea atractivităţii ofertelor educaţionale, în special în ceea ce priveşte antreprenoriatul, corelat cu îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice.

 

Obiective specifice

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Creşterea ratei de acces, participare şi absolvire la programele de studii de licenţă ale Universităţii din Oradea prin asigurarea unor pachete integrate de servicii, inclusiv consiliere profesională personalizată, de care vor beneficia un număr de 100 elevi, cu accent pe cei din mediul rural şi 450 de studenţi, din care 330 din categorii vulnerabile şi studenţi netradiţionali, într-o perioadă de 24 de luni.
  2. Îmbunătăţirea nivelului de competenţe a 84 de cadre didactice ale Universităţii din Oradea din învăţământul tehnic şi non-economic în vederea îmbunătăţirii competenţelor de proiectare a conţinutului educaţional în parteneriat cu angajatorii şi formarea şi certificarea ca formatori de competenţe antreprenoriale, într-o perioadă de 24 de luni.
  3. Diversificarea ofertelor educaţionale ale Universităţii din Oradea din învăţământul tehnic şi non-economic prin validarea, autorizarea şi implementarea a 3 cursuri noi - Antreprenoriat, Coaching pentru carieră şi Abilităţi de viaţă, complementare programelor de studii universitare din învăţământul tehnic şi non-economic şi corelate cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice competitive şi domeniile de specializare inteligentă ale regiunii Nord-Vest.

 

Grup țintă

Grupul țintă al proiectului:

  1. 100 elevi înmatriculaţi în învăţământul preuniversitar (nivel liceal) din judeţul Bihor, cu accent pe elevii din mediul rural, elevi aparţinând minorităţii roma, elevi cu dizabilităţi, elevi din comunităţile dezavantajate economic;
  2. 450 studenţi înmatriculaţi într-un program de studii de licenţă non-economic cu accent pe învăţământul tehnic al Universităţii din Oradea, din care 330 studenţi din grupuri vulnerabile, cu accent pe studenţii din mediul rural, studenţi aparţinând minorităţii roma, cu dizabilităţi,din comunităţile dezavantajate economic şi studenţi netradiţionali (cu vârsta de peste 24 de ani, încadraţi în categoria de persoane cu dificultăţi socioeconomice);
  3. 84 cadre didactice din învăţământul superior, angajaţi ai Universităţii din Oradea care beneficiază de programe de formare şi vor fi implicaţi în dezvoltarea de programe de studii din învăţământul terţiar universitar.

  

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.