AntreV

AntreV: „Antreprenor pentru viitor”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

    

 

CENTRALIZATOR PRIVIND EVALUAREA ȘI PREMIEREA PLANURILOR DE AFACERI ÎN CADRUL CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI AntreV

Concursul de planuri de afaceri AntreV se modifica  după cum urmează:

 • Publicarea Metodologiei de evaluare și premiere a planurilor de afaceri pe site-ul proiectului: 26.04.2021
 • Constituirea Comisiilor de evaluare a Planurilor de afaceri: până la 29.04.2021
 • Publicarea anunțului cu privire la demarareaConcursului de planuri de afaceri AntreV și a unui Comunicat de presă cu privire la demararea Concursului de planuri de afaceri AntreV05.05.2021
 • Înscrierea la concurs a planurilor de afaceri (depunerea dosarelor): 10.05.2021 - 20.05.2021
 •      Evaluarea planurilor de afaceri înscrise la concurs: 24.05.2021 - 31.05.2021
 • Publicarea anunțului cu privire la rezultatele evaluării planurilor de afaceri pe site-ul proiectului02.06.2021
 • Depunerea contestațiilor:03.06.2021
 • Soluționarea contestațiilor: 04.06.2021
 • Publicarea anunțului cu privire la rezultatele finale ale evaluării planurilor de afaceri pe site-ul proiectului: 04.06.2021
 • Prezentarea și premierea planurilor de afaceri - Gala AntreV (on-line): se va stabili o datăîn săptămâna 07- 11.06.2021
 • Publicarea anunțului cu privire la finalizarea Concursului de planuri de afaceri AntreV  pe site-ul proiectului și a unui Comunicat de presă cu privire la finalizarea Concursului de planuri de afaceri AntreV14.06.2021.

 

Metodologia de evaluare și premiere a Planurilor de afaceri - înscrierea la concurs a planurilor de afaceri (depunerea dosarelor) s-a prelungit până în data de 20.05.2021

Decizie a managerului de proiect referitoare la reluarea activității și aplicarea planului de măsuri ca urmare a prelungirii stării de urgență

Plan de masuri pentru combaterea efectelor epidemiei cu COVID-19

Activitățile principale ale proiectului:

 1. Managementul şi implementarea proiectului;
 2. Informare şi publicitate;
 3. Selecţie şi monitorizare grup ţintă;
 4. Pregătirea suporturilor de curs din proiect și a dezvoltării ofertelor educaţionale particularizate pe domenii de studiu - competențe antreprenoriale pentru non-economişti, Coaching pentru carieră, Abilități de viață;
 5. Asigurarea unor pachete integrate de servicii de sprijin pentru elevi şi studenţi, în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile, în vederea creşterii ratei de acces şi participare la programele de licenţă ale Universităţii din Oradea;
 6. Îmbunătăţirea nivelului de competenţe ale personalului didactic al Universităţii din Oradea;
 7. Program de învăţare antreprenorială pentru studenţi în legătură cu domeniul de studii cu o componentă practică;
 8. Program de formare de competențe transversale pentru studenţi personalizat - Coaching pentru carieră şi Abilităţi pentru viaţă.

Activitatea 1: Managementul şi implementarea proiectuluiRezultate aşteptate:

 • Contracte de muncă si/sau acte adiţionale, Fişe de post, Planul managerial de implementare a proiectului, Planul de monitorizare şi evaluare internă a activităţilor proiectului în vederea atingerii rezultatelor vizate şi asigurării corectitudinii şi calităţii intervenţiilor raportate, Manualul de proceduri interne de implementare a proiectului, proceduri interne de implementare implementate, Fişe de pontaj verificate, Rapoarte individuale de activitate şi Rapoarte de progres verificate prin corelare activităţi/rezultate, notificări şi acte adiţionale, Graficul de depunere a cererilor de rambursare, Previziuni privind fluxurile financiare, Cereri de rambursare a cheltuielilor însoţite de rapoarte tehnice/financiare, rambursarea cheltuielilor eligibile şi atingerea obiectivelor proiectului, stocarea intregii informatii despre proiect pe platforma dezvoltată pe parcursul implementarii. 2. Documentaţii de atribuire a contractelor de achiziţii, contracte de furnizare/ prestare necesare desfăşurării proiectului (1 contract de servicii privind auditarea proiectului încheiat, 1 contract furnizare active necorporale, soft încheiat, 1 contract de servicii de organizare evenimente, 1 contract de servicii de informare şi publicitate încheiat, 1 contract de furnizare dotări încheiat), realizarea/recepţia achiziţiilor de bunuri/servicii aşa cum au fost ele prevazute în proiect. 3. 4 Rapoarte de audit financiar: 3 rapoarte intermediare şi 1 raport final.

Activitatea 2: Informare şi publicitate  – Rezultate aşteptate:

 • Manual de identitate vizuală al proiectului, 1 website proiect, 1 platformă virtuală proiect, concept materiale de asigurare a vizibilităţii proiectului pentru Conferinţa de lansare: anunţ/comunicat de presă privind începerea/încheierea proiectului, Anunţ/comunicat de presă la finalizarea proiectului, Comunicate de presă, Etichete autocolante pentru echipamentele achiziţionate prin proiect, Afise, Roll-up-uri, Panou de informare (temporar), etc. Conferinţă de lansare a proiectului, inclusiv o Conferinţă de presă, o Conferinţă de finalizare a proiectului, inclusiv o Conferinţă de presă.

Activitatea 3: Selecţie şi monitorizare grup ţintă – Rezultate aşteptate:

 • Metodologie de selecţie grup ţintă (I-elevi, II-studenţi, III –cadre didactice), - Grup ţintă (I-elevi, II-studenţi, III –cadre didactice) selectat - 450 contracte ale membrilor grupului ţintă încheiate cu Universitatea din Oradea şi semnate, - Metodologie de monitorizare grup ţintă (I-elevi, II-studenţi, III –cadre didactice) - Grup ţintă (I-elevi, II-studenţi, III –cadre didactice) monitorizat.

Activitatea 4: Pregătirea suporturilor de curs din proiect și a dezvoltării ofertelor educaţionale particularizate pe domenii de studiu - competențe antreprenoriale pentru non-economişti, Coaching pentru carieră, Abilități de viață – Rezultate aşteptate:

 • Suporturi de curs şi materiale pentru: Competenţe antreprenoriale (pentru non-economisti cu accent pe învăţământul tehnic) - Coaching pentru carieră - Abilităţi de viaţă;

Activitatea 5: Asigurarea unor pachete integrate de servicii de sprijin pentru elevi şi studenţi, în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile, în vederea creşterii ratei de acces şi participare la programele de licenţă ale Universităţii din Oradea – Rezultate aşteptate:

 • 1 pachet de servicii de sprijin pentru elevii înmatriculaţi în învăţământul preuniversitar (nivel liceal) din judeţul Bihor, cu accent pe elevii din mediul rural, elevi aparţinând minorităţii roma, elevi cu dizabilităţi, elevi din comunităţile dezavantajate economic dezvoltat și 100 de elevi din județul Bihor care vor beneficia de acest pachet cuprinzând: 5 Sesiuni de informare şi conştientizare cu privire la oferta educaţională la nivel de licenţă a Universităţii din Oradea şi beneficiile pe care le oferă fiecare domeniu de licenţă cu privire la şansele de ocupare a unui loc de muncă; 5 Vizite de studiu la Universitatea din Oradea pentru grupurile de elevi din judeţul Bihor; 100 elevi testaţi aptitudinal utilizând softul COGNITROM; 100 elevi consiliaţi individual şi orientaţi în carieră; 100 şedinţe de consiliere personalizată şi orientare în carieră pe baza rezultatului testării aptitudinale cu un expert consilier; 100 şedinţe de tutorat cu Responsabili implementare la nivel de facultate; 100 contacte elev - student tutore de la programul de licenţă vizat;
 • 1 pachet de servicii de sprijin pentru studenţi elaborat (testare aptitudinală, consiliere profesională şi orientare în carieră personalizată, asistenţă educaţională şi sprijin financiar); 450 Studenţi înmatriculaţi într-un program de studii de licenţă non-economic cu accent pe învăţământul tehnic al Universităţii din Oradea, din care 330 studenţi din grupuri vulnerabile, cu accent pe studenţii din mediul rural, studenţi aparţinând minorităţii roma,  cu dizabilităţi, din comunităţile dezavantajate economic şi studenţi netradiţionali (cu vârsta de peste 24 de ani, încadraţi în categoria de persoane cu dificultăţi socioeconomice) sprijiniţi; 450 studenţi testaţi aptitudinal utilizând softul COGNITROM; 450 studenţi consiliaţi profesional individual şi orientaţi în carieră; 450 şedinţe de consiliere personalizată şi orientare în carieră pe baza rezultatului testării aptitudinale cu un expert consilier psiholog; 450 studenţi asistaţi educaţional; 450 fişe de observaţie studenţi asistaţi şi planuri individuale de intervenţie; 450 planuri de sustenabilitate poststudii în domeniul studiilor de licenţă; 330 studenţi sprijiniţi financiar prin bursa student antreprenor în valoare de de 300 lei/lună, pe parcursul ultimelor 3 semestre de studiu.

Activitatea 6: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe ale personalului didactic al Universităţii din Oradea – Rezultate aşteptate:

 • 1 pachet de servicii de sprijin pentru îmbunătăţirea nivelului de competenţe ale personalului didactic al Universităţii din Oradea și 84 de cadre didactice ale Universității din Oradea care vor beneficia de acest pachet cuprinzând: un program postuniversitar de dezvoltare de competenţe didactice, formarea și certificarea ca Formatori profesioniști, workshop-uri și consiliere pentru dezvoltarea de noi oferte educaționale pe tematica Antreprenoriat, Coaching pentru carieră sau Abilităţi de viaţă.

Activitatea 7: Program de învăţare antreprenorială pentru studenţi în legătură cu domeniul de studii cu o componentă practică – Rezultate aşteptate:

 • 1 program de învăţare antreprenorială cu componentă practică pentru studenţii din învățământul tehnic și non-economic dezvoltat în parteneriat cu angajatorii şi particularizat pe domeniul de studiu și 450 studenţi ai Universității din Oradea care vor beneficia de acest program, din care 126 premiați pentru planurile de afaceri, cu premii în bani, cu valori cuprinse între 500 lei şi 1500 lei; 1344 ore de curs Pregătire teoretică Competenţe antreprenoriale; 448 ore Pregătire practică Plan de afaceri; 450 Planuri de afaceri în legătură cu domeniul de studiu întocmite; minim 345 studenţi ceritificaţi pentru Competenţe antreprenoriale; 450 Planuri de afaceri evaluate calitativ.

Activitatea 8: Program de formare de competențe transversale pentru studenţi personalizat - Coaching pentru carieră şi Abilităţi pentru viaţă – Rezultate aşteptate:

 • 1 program personalizat de formare de competențe transversale pentru studenţi pe tematica Coaching pentru carieră şi Abilităţi de viaţă dezvoltat în corelare cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice competitive şi domeniile de specializare inteligentă ale regiunii Nord-Vest şi particularizat pe domeniul de studiu și 450 studenţi care vor beneficia de acest program.
 • 3 oferte educaţionale noi particularizate pe 14 domenii de studiu dezvoltate la Universitatea din Oradea în parteneriat cu angajatorii și corelate cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice competitive şi domeniile de specializare inteligentă ale regiunii Nord-Vest și introduse în planurile de învățămănt în învățământul tehnic și non-economic: 1 curs opțional de Antreprenoriat; 2 cursuri opţionale/facultative Coaching pentru carieră şi Abilităţi de viaţă.